Có 2 kết quả:

冤家宜解不宜結 yuān jiā yí jiě bù yí jié ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄧˊ ㄐㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄐㄧㄝˊ冤家宜解不宜结 yuān jiā yí jiě bù yí jié ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄧˊ ㄐㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄐㄧㄝˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

It is better to squash enmity rather than keeping it alive (proverb)

Từ điển Trung-Anh

It is better to squash enmity rather than keeping it alive (proverb)