Có 1 kết quả:

源程序 yuán chéng xù

1/1

yuán chéng xù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

source code (computing)