Có 1 kết quả:

原地踏步 yuán dì tà bù

1/1

yuán dì tà bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mark time (military)
(2) to make no headway