Có 1 kết quả:

原告 yuán gào

1/1

yuán gào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên cáo, người đệ đơn kiện

Từ điển Trung-Anh

(1) complainant
(2) plaintiff