Có 2 kết quả:

圆拱 yuán gǒng圓拱 yuán gǒng

1/2

yuán gǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a round vault

yuán gǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a round vault