Có 2 kết quả:

圆光 yuán guāng圓光 yuán guāng

1/2

yuán guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radiance emanating from the head
(2) halo