Có 2 kết quả:

原核細胞型微生物 yuán hé xì bāo xíng wēi shēng wù ㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟ ㄕㄥ ㄨˋ原核细胞型微生物 yuán hé xì bāo xíng wēi shēng wù ㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟ ㄕㄥ ㄨˋ

1/2