Có 2 kết quả:

緣木求魚 yuán mù qiú yú ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ缘木求鱼 yuán mù qiú yú ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. climb a tree to catch a fish (idiom); fig. to attempt the impossible

Từ điển Trung-Anh

lit. climb a tree to catch a fish (idiom); fig. to attempt the impossible