Có 2 kết quả:

原肾管 yuán shèn guǎn原腎管 yuán shèn guǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

protonephridium (invertebrate anatomy)

Từ điển Trung-Anh

protonephridium (invertebrate anatomy)