Có 2 kết quả:

原始热带雨林 yuán shǐ rè dài yǔ lín ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ原始熱帶雨林 yuán shǐ rè dài yǔ lín ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

virgin tropical rainforest

Từ điển Trung-Anh

virgin tropical rainforest