Có 2 kết quả:

圆屋顶 yuán wū dǐng圓屋頂 yuán wū dǐng

1/2

yuán wū dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dome

yuán wū dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dome