Có 1 kết quả:

原物料 yuán wù liào

1/1

yuán wù liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) source material
(2) raw materials