Có 2 kết quả:

元音失讀 yuán yīn shī dú元音失读 yuán yīn shī dú

1/2

Từ điển Trung-Anh

vowel devoicing

Từ điển Trung-Anh

vowel devoicing