Có 2 kết quả:

原子半径 yuán zǐ bàn jìng原子半徑 yuán zǐ bàn jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

atomic radius

Từ điển Trung-Anh

atomic radius