Có 2 kết quả:

原子反应堆 yuán zǐ fǎn yìng duī原子反應堆 yuán zǐ fǎn yìng duī

1/2

Từ điển Trung-Anh

atomic reactor

Từ điển Trung-Anh

atomic reactor