Có 2 kết quả:

原子質量 yuán zǐ zhì liàng ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ原子质量 yuán zǐ zhì liàng ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

atomic mass

Từ điển Trung-Anh

atomic mass