Có 2 kết quả:

原子質量 yuán zǐ zhì liàng原子质量 yuán zǐ zhì liàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

atomic mass

Từ điển Trung-Anh

atomic mass