Có 2 kết quả:

原子鐘 yuán zǐ zhōng原子钟 yuán zǐ zhōng

1/2

Từ điển Trung-Anh

atomic clock

Từ điển Trung-Anh

atomic clock