Có 2 kết quả:

远超过 yuǎn chāo guò遠超過 yuǎn chāo guò

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed by far
(2) to outclass

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed by far
(2) to outclass