Có 2 kết quả:

远端胞浆 yuǎn duān bāo jiāng遠端胞漿 yuǎn duān bāo jiāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

distal cytoplasm

Từ điển Trung-Anh

distal cytoplasm