Có 2 kết quả:

远方 yuǎn fāng遠方 yuǎn fāng

1/2

yuǎn fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) far away
(2) a distant location