Có 1 kết quả:

院本 yuàn běn

1/1

yuàn běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

script for opera (esp. in Yuan times)