Có 2 kết quả:

怨气 yuàn qì怨氣 yuàn qì

1/2

yuàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grievance
(2) resentment
(3) complaint