Có 1 kết quả:

越瓜 yuè guā

1/1

yuè guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

snake melon