Có 2 kết quả:

月經墊 yuè jīng diàn月经垫 yuè jīng diàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitary towel
(2) menopad

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitary towel
(2) menopad