Có 1 kết quả:

月婆子 yuè pó zi

1/1

yuè pó zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woman in late pregnancy (colloquial)