Có 1 kết quả:

月琴 yuè qín

1/1

yuè qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yueqin, a lute with oval or octagonal sound box