Có 2 kết quả:

越狱犯 yuè yù fàn ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄈㄢˋ越獄犯 yuè yù fàn ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄈㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

escaped prisoner

Từ điển Trung-Anh

escaped prisoner