Có 2 kết quả:

云石斑鸭 yún shí bān yā雲石斑鴨 yún shí bān yā

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) marbled teal (Marmaronetta angustirostris)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) marbled teal (Marmaronetta angustirostris)