Có 2 kết quả:

韵白 yùn bái韻白 yùn bái

1/2

yùn bái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

form of rhymed baihua 白话 in Beijing opera

yùn bái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

form of rhymed baihua 白话 in Beijing opera