Có 2 kết quả:

运货马车 yùn huò mǎ chē運貨馬車 yùn huò mǎ chē

1/2

Từ điển Trung-Anh

cargo wagon

Từ điển Trung-Anh

cargo wagon