Có 2 kết quả:

砸烂 zá làn砸爛 zá làn

1/2

zá làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smash

zá làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smash