Có 4 kết quả:

杂务 zá wù ㄗㄚˊ ㄨˋ杂物 zá wù ㄗㄚˊ ㄨˋ雜務 zá wù ㄗㄚˊ ㄨˋ雜物 zá wù ㄗㄚˊ ㄨˋ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) various jobs
(2) low-grade work

Từ điển Trung-Anh

(1) junk
(2) items of no value
(3) various bits and bobs

Từ điển Trung-Anh

(1) various jobs
(2) low-grade work

Từ điển Trung-Anh

(1) junk
(2) items of no value
(3) various bits and bobs