Có 1 kết quả:

在此之前 zài cǐ zhī qián

1/1

zài cǐ zhī qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) before that
(2) beforehand
(3) previously