Có 2 kết quả:

載彈量 zài dàn liàng载弹量 zài dàn liàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

payload

Từ điển Trung-Anh

payload