Có 2 kết quả:

在于 zài yú在於 zài yú

1/2

zài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in
(2) to lie in
(3) to consist in
(4) to depend on
(5) to rest with