Có 2 kết quả:

在职训练 zài zhí xùn liàn在職訓練 zài zhí xùn liàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

on-the-job training

Từ điển Trung-Anh

on-the-job training