Có 2 kết quả:

再制纸 zài zhì zhǐ再製紙 zài zhì zhǐ

1/2

zài zhì zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

recycled paper

zài zhì zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

recycled paper