Có 1 kết quả:

藏象 zàng xiàng

1/1

zàng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hidden inner properties and their external manifestations (TCM)