Có 2 kết quả:

凿石场 záo shí chǎng鑿石場 záo shí chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

rock quarry

Từ điển Trung-Anh

rock quarry