Có 2 kết quả:

凿子 záo zǐ鑿子 záo zǐ

1/2

záo zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chisel

záo zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chisel