Có 1 kết quả:

早上好 zǎo shang hǎo

1/1

zǎo shang hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Good morning!