Có 2 kết quả:

造血干细胞 zào xuè gàn xì bāo造血幹細胞 zào xuè gàn xì bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

blood generating stem cells (in bone marrow)

Từ điển Trung-Anh

blood generating stem cells (in bone marrow)