Có 2 kết quả:

泽兰 zé lán ㄗㄜˊ ㄌㄢˊ澤蘭 zé lán ㄗㄜˊ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb)

Từ điển Trung-Anh

Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb)