Có 2 kết quả:

責任事故 zé rèn shì gù责任事故 zé rèn shì gù

1/2

Từ điển Trung-Anh

accident occurring due to negligence

Từ điển Trung-Anh

accident occurring due to negligence