Có 2 kết quả:

择善而从 zé shàn ér cóng擇善而從 zé shàn ér cóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to choose the right course and follow it (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to choose the right course and follow it (idiom)