Có 2 kết quả:

責無旁貸 zé wú páng dài责无旁贷 zé wú páng dài

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to be duty bound
(2) to be one's unshrinkable responsibility

Từ điển Trung-Anh

(1) to be duty bound
(2) to be one's unshrinkable responsibility