Có 2 kết quả:

增广 zēng guǎng ㄗㄥ ㄍㄨㄤˇ增廣 zēng guǎng ㄗㄥ ㄍㄨㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to widen

Từ điển Trung-Anh

to widen