Có 1 kết quả:

曾外祖父 zēng wài zǔ fù

1/1

zēng wài zǔ fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great-grandfather (mother's grandfather)