Có 2 kết quả:

增殖反应堆 zēng zhí fǎn yìng duī ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ增殖反應堆 zēng zhí fǎn yìng duī ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

breeder reactor

Từ điển Trung-Anh

breeder reactor