Có 2 kết quả:

炸弹之父 zhà dàn zhī fù炸彈之父 zhà dàn zhī fù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), or Father of All Bombs, a powerful Russian bomb

Từ điển Trung-Anh

Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), or Father of All Bombs, a powerful Russian bomb